Top 8 trường hợp sử dụng hợp đồng thông minh trong thế giới thực

Hợp đồng thông minh là một chương trình được lưu trữ trên một blockchain, sẽ được kích hoạt khi các điều kiện xác định trước được đáp ứng. Hợp đồng thông minh đơn giản là một tập hợp mã và dữ liệu. Các nhà phát triển triển khai hợp đồng thông minh trên mạng blockchain để thực thi các chức năng cụ thể. Nhiều nền tảng có hợp đồng thông…

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dyedo Tikio

Dyedo Tikio

More from Medium

TradFi to DeFi | 2022 Community Retrospective and Update

Minter’s Month in Review—February 2022

Securing wallet to wallet transfers across the network: Rubix solved it differently

ViaWallet|What is DeFi 2.0