Công nghệ Blockchain là gì?

Như đã đề xuất trong các bài viết trước, tiền ngày nay đang ngày càng có một hình thức kỹ thuật số mới. Tiền điện tử đã nổi lên như một lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho tiền tệ fiat (các loại tiền được phát hành và được trợ giá bởi chính phủ). Tuy nhiên, trước khi chúng ta khám phá những điểm mạnh và điểm yếu của tiền điện tử như Bitcoin, điều quan trọng là phải hiểu công nghệ…

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dyedo Tikio

Dyedo Tikio

More from Medium

Neox is a new form of cryptocurrency which uses blockchain technology and decentralised network…

Gnogen: Past, Present and Future

The TechNude Collection: The Relationship Between Technology and Nudity

What Is Blockchain Technology?5 Important Characteristics